Yaesu
[Top] [All Lists]

[Yaesu] FT-1000D for sale ...

To: <yaesu@contesting.com>
Subject: [Yaesu] FT-1000D for sale ...
From: "Joe Subich, K4IK" <k4ik@subich.com>
Date: Mon, 22 Nov 2004 11:29:39 -0500
List-post: <mailto:yaesu@contesting.com>
  FT-1000D with optional XF-455MC sub-receiver 
  CW filter and FIF-232C computer interface 

  $2150 plus shipping 

73, 

   ... Joe, K4IK 
 

_______________________________________________
Yaesu mailing list
Yaesu@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/yaesu

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [Yaesu] FT-1000D for sale ..., Joe Subich, K4IK <=