RTTY
[Top] [All Lists]

[RTTY] re: email adr for SP-RVG logs

To: rtty@contesting.com
Subject: [RTTY] re: email adr for SP-RVG logs
From: f6irf@free.fr
Date: Wed, 28 Apr 2004 09:16:44 +0200
List-post: <mailto:rtty@contesting.com>
For info:
Sent my cabrillo to: sprtty@log.z.pl
As indicated on the official contest site http://www.pkrvg.org/zbior.html

Receipt of my log has been acknowledged by SP2UUU

Witaj Hello F6IRF
Potwierdzam list datowany 27 kwietnia 2004 (14:47:54)

  I cfm your log  .Also confirmation of received logs will be Your
  call on www.pkrvg.org/log4.html
  If I have any problems I send questions to You.
   Best vy 73/88 Chris  SP2UUU

W razie k³opotów z logiem  wy?lê pytanie o korektê lub pomoc .
  Potwierdzeniem dotarcia dzienników zawodów bêdzie umieszczenie
  Kolegi znaku na stronie  www.pkrvg.org/log4.html
-- 
Pozdrowienia,
sp2uuu
_______________________________________________
RTTY mailing list
RTTY@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/rtty

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>