[TOEC] SSA Contest Manager

Sigge SM5KUX sm5kux@telia.com
Mon, 15 Oct 2001 20:00:37 +0200


Hej,

Jag har fått besked från Rolf/SM4BNZ att han vill kliva av uppdraget som SSA
Contest Manager. Han är dock beredd att även i fortsättningen ta hand om MT
(om han slipper skicka loggarna till andra för rättning med speciellt
program).

Alltså behövs det nu någon som ställer upp på följande arbetsbeskrivning som
beslutats av SSA styrelse:

Uppgifter för testledare (Contest Manager) inom sektion HF

Testledaren är sammanhållande inom SSA för ärenden som gäller
tävlingsverksamhet (Contest) och är även kontaktperson mot andra föreningar.
I testledarens uppgifter ingår:

· att vara övergripande ansvarig för SSA testverksamhet.
· att sköta kontakterna med andra länders testledare.
· att organisera SSA portabeltest (vår och höst).
· att organisera SSA månadstest på kortvåg.
· att vart fjärde år organisera SAC (Scandinavian Activity Contest), övriga
år ska SSA stödja det land som är arrangör. SSA är arrangör år 2000, 2004
osv.
· att vart fjärde år organisera NRAU-Baltic Contest. SSA är arrangör 1999,
2003 osv.
· att i god tid skicka ut inbjudan och regler för de tester SSA arrangerar.
· att se till att regler för andra tester finns tillgängliga.
· att samverka med sektion VHF testledare.
· att rapportera om testverksamheten till sektionsledaren.
· att lämna underlag för budgetering av verksamhetens kostnader.

Dessutom ska följande inriktning gälla för verksamheten:

· Resultat från tester som anordnas av SSA ska vara tillgängliga inom 6
månader (i QTC eller på någon hemsida) från testens genomförande.
· Diplom eller motsvarande för tester som anordnas av SSA ska vara utsända
inom 1 år från testens genomförande (det ger lite extra tid, inklusive
möjlighet att ta hand om eventuellt överklagande efter publicering).
· Insända loggar behöver endast kontrolleras genom stickprov. Detta minskar
arbetsbelastningen för testledaren (ARRL har en regel om att inte kolla
några loggar i pappersform, de elektroniska körs i ett speciellt
datorprogram som sköter kollen). Undantag, se nästa punkt.
· För de högst placerade i en test bör noggrannare kontroll av loggarna ske,
exempelvis för de 10 högst placerade. Dock ska de som erhåller utmärkelser
alltid kontrolleras.

Det praktiska arbetet kan lämpligen delas upp på flera personer, antingen
permanent (exempelvis som spaltredaktör för QTC eller redaktör för
Internetinformation) eller tillfälligt i samband med större tester, för
loggrättning mm.

Om det blir aktuellt med ändringar av regler för tester, eller
ställningstagande av policykaraktär, ska samråd ske med sektionsledare HF.


Sigge/SM5KUX
SSA sektionsledare HF