[TRLog] Nihon no shucchou

n6tr@teleport.com n6tr@teleport.com
Fri, 16 Apr 1999 10:44:32 -0700 (PDT)


TR Log Program goryou no minasama, konichi ha.

Watashi ha raishu (4/18 - 4/24) kara tsukuba-shi wo shucchou de 
houmonshimasu. Gotusgou ga yokereba, oaisitai to omoimasu.

E-mail de renrakusaku saki no denwa bango wo oshirase kudasai. 

Nichiyoubi ni touchaku shidai, kochira kara mo gorenraku sashiagemasu.

Oaidekiru no wo, tanoshimi ni shiteimasu.

73 Tree N6TR

--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/trlogfaq.html
Submissions:       trlog@contesting.com
Administrative requests: trlog-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-trlog@contesting.com
Feature Wishlist:	 http://web.jzap.com/n6tr/trwish.html