[CQ-Contest] CQ MWC @ Barcelona

Richard Riley Richard.Riley at tango.hr
Wed Feb 20 05:46:49 EST 2019


CQ CQ...

anyone attending MWC in Barcelona?

I'll be there all day Monday 25th February, and will have a few hours to kill midday and evening.
Up for a beer or alike? Please find my contact details below.

73 9a1tt


Richard Riley

mob: +385(0)993 994 995
direct: +385(0)1 5494 303


[http://www.tango.hr/images/signature/tango_logo.png]<http://www.tango.hr>
tango komunikacije d.o.o.
Strojarska cesta 22
10000 Zagreb Croatia
+385(0)1 5494 301
VAT#: HR73112507864

[http://www.tango.hr/images/signature/cert.png]
[http://www.tango.hr/images/signature/eu.png] [http://www.tango.hr/images/signature/fondovi.png]  [http://www.tango.hr/images/signature/comp.png]

Ulaganje u budu?nost
Europska unija
Investing in your future
European union

Projekt Podizanje konkurentnosti putem uvo?enja inovativnih IKT rje?enja u poslovne procese tvrtke tango komunikacije sufinanciran je uz pomo? Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
A recent project Improving tango's competitiveness by introducing innovative ICT solutions in our business processes, was co-financed by the European Union from the regional development fund.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ova elektroni?ka poruka i njeni prilozi mogu sadr?avati povla?tene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne ?itate ako niste njen nazna?eni primatelj. Ako ste ovu poruku primili gre?kom, molimo Vas da o tome obavijestite po?iljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uni?tite bez ?itanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovla?tena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priop?avanje ove poruke zabranjena je. Tango komunikacije d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadr?aj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proiza?le iz proslije?enih informacija, a niti stajali?ta izra?ena u ovoj poruci ne odra?avaju nu?no slu?bena stajali?ta Tango komunikacije d.o.o. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, Tango komunikacije d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualnu ?tetu nastalu uslijed zara?enosti e-mail poruke virusom ili drugim ?tetnim programom, neovla?tene interferencije, pogre?ne ili zaka?njele dostave poruke uslijed tehni?kih problema. Tango komunikacije zadr?ava pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se ?alju iz ili u nju pristi?u.

This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. Tango komunikacije d.o.o. is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of Tango komunikacije d.o.o. Considering the lack of complete security of e-mail communication, Tango komunikacije d.o.o. is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. Tango komunikacije d.o.o. reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.


More information about the CQ-Contest mailing list